Nieuws

Achterstallig “groot-onderhoud”, hoe hiermee om te gaan?

Steeds vaker ervaar ik als beheerder van Wegkamp Vastgoedbeheer dat VvE’s te kampen hebben met achterstallig “Groot Onderhoud”. Vaak gaat het achterstallig groot onderhoud gepaard met een te lage reservefonds oftewel te weinig geld in kas. Om het pand weer van deze tijd te krijgen, ook als er niet genoeg liquide middelen zijn, zijn er voldoende wegen te bewandelen om dit te kunnen realiseren. U bent een paar stappen verwijderd om dit tot een succes te maken.

Wegkamp Vastgoed Beheer B.V. is gespecialiseerd op het gebied van vastgoedonderhoud. Al het groot onderhoud van uw complex kunnen wij transparant voor u inzichtelijk maken. Om uw plan uit te schrijven, dienen er bepaalde zaken voorafgaand duidelijk op papier gezet te worden daarbij rekening houdend met de wensen van het bestuur en de individuele wensen van de VvE.

Zo bieden wij ook totaal groot onderhoudstrajecten aan voor VvE’s. Bij totaal groot onderhoudstrajecten kan er gebruik gemaakt worden van leningen. Ook de aanvraag voor deze leningen realiseert Wegkamp Vastgoed Beheer B.V.

Door zuiver en transparant mee te denken met de klant, hopen wij met de klant tot een mooi plan van aanpak te komen. Vanuit het plan van aanpak wordt vervolgens het traject in gang gezet. Te allen tijde wordt het bestuur c.q. de eigenaars geïnformeerd over de gang van zaken. Hierdoor wordt getracht om onduidelijkheden voor te zijn zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Mocht u als VvE belang hebben bij een totaal groot onderhoudstraject, neem dan contact op!

Marco Wilbrink

“Subsidie energiebesparing eigen huis”

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Hiervoor is € 60 miljoen beschikbaar. De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016.

Voor aanvragen die na 5 december 2016 zijn ingediend, geldt een aanvullende voorwaarde: zie de publicatie in de staatscourant van 5 december 2016

  • voor eigenaar-bewoners bedraagt het totaal te ontvangen subsidiebedrag ten hoogste € 20.000
  • voor een vereniging bedraagt de gemiddelde subsidie per koopwoning ten hoogste € 20.000

 

Voor wie? Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Bent u lid van een vereniging van eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Stem uw aanvraag goed af met de vereniging. Ontving u als individuele particuliere woningeigenaar al subsidie voor een woning? Dan kan de vereniging voor deze woning geen subsidie ontvangen.

In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 wordt dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen. Daarnaast is besloten dat de eerste tranche doorloopt tot 1 januari 2018 – in plaats van tot 1 maart 2017. Totaal is er tot 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

Voor eigenaar bewoners is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 € 35,7 miljoen. Voor Verenigingen van eigenaren komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op € 6 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

Totaalbudget t/m 31 december 2018
Subsidiebudget
Subsidie aangevraagd
Subsdie verstrekt
€ 60.000.000
Eigenaar-bewoners
€ 35.700.000
€ 18.760.257
€ 3.865.972
VvE
€ 6.000.000
€ 437.147
€ 19.196
VvE *
€ 2.000.000
€ 0
€ 0
*Dit zijn de aanvragen voor energieadvies,  MJOP en procesbegeleiding door VvE’s.

Op een later moment volgt een nieuwe openstelling van deze subsidieregeling. Het advies is om eerst uw subsidieaanvraag in te dienen, vervolgens de beschikking van de aanvraag af te wachten en daarna de maatregelen uit te voeren. Zo voorkomt u dat u subsidie misloopt voor de energiebesparende maatregelen. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van volledig ingevulde aanvragen. (Bron; www.rvo.nl)

Debussylaan 1

“Minutieuze details van het reilen en zeilen van een VvE overlaten aan een professional”

“Als bestuurder van een VvE is de samenwerking met Wegkamp gekomen als een verfrissende bries na alleszins teleurstellende ervaringen met voorgaande administrateurs…Afgezien van de gedegen afhandeling van de boekhoudkundige afhandeling van onze VvE, is hun actief meedenken inzake dezen een verlichting. Niet alleen dat, hun pro-actieve instelling m.b.t. groot onderhoud inventarisatie met de daaruit voortvloeiende actieve feiten onderzoek naar wettelijke regelingen, subsidie mogelijkheden, alsmede offerte aanvragen en vergelijking, is derhalve een aanzienlijke lastenverlichting voor ons bestuur. Gekoppeld met een persoonlijk, warm, doch zakelijk intermenselijk contact, waarin ”  afspraak is afspraak”   hoog in het vaandel staat, is het duidelijk dat Wegkamp een prima keuze is als partner voor het reilen en zeilen van iedere VvE, althans voor diegenen die de minutieuze details van het reilen en zeilen van een VvE aan een professional wenst over te laten.

De heer R. Minnes,  Bestuur VvE Debussylaan/Hofveld Apeldoorn

Schud een slapende VvE wakker

Een slapende Vereniging van Eigenaars (VvE) is een veel voorkomend verschijnsel. Met name kleine VvE’s zijn niet altijd actief. Waar veel appartementseigenaren niet bij stil staan, is dat een zogenaamde slapende VvE voor hen aanzienlijk nadelige gevolgen kan hebben. Niet voor niets is een slapende VvE wettelijk verboden.

Wanneer is sprake van een slapende VvE? Een slapende VvE is een VvE waarin geen enkele activiteit wordt ontplooid: geen bestuur, geen algemene ledenvergadering, geen financiële administratie en geen onderhoud aan gemeenschappelijke ruimten.

Naast het feit dat er een heel vervelende situatie ontstaat wanneer bijvoorbeeld groot onderhoud nodig is en niet alle eigenaren daaraan willen meewerken en meebetalen, kan een slapende VvE ook de verkoop van het appartementsrecht frustreren. Menig hypotheekverstrekker verlangt immers inzage in het reservefonds. Als een dergelijk reservefonds ontbreekt, wordt veelal geen financiering verstrekt. Het appartementsrecht wordt dan nagenoeg onverkoopbaar.

Ter voorkoming van deze risico’s heeft de wetgever in 2008 bepaald dat een jaarlijkse bijdrage van alle appartementseigenaren in een reservefonds verplicht is. Gevolg hiervan is dat de VvE ook jaarlijks een exploitatierekening en een (meerjaren)begroting aan de eigenaren ter goedkeuring dient voor te leggen. Toch gebeurt dit niet altijd.

Wilt u meer informatie of hulp bij het activeren van uw VvE, dan kunnen wij u hiermee van dienst zijn!

VvE moet Sparen voor onderhoud

Vereniging van Eigenaren (VvE’s) moeten geld opzijzetten voor onderhoud van het gebouw. Dat staat in het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Een VvE moet jaarlijks minimaal 0.5 procent van de herbouwwaarde reserveren of een bedrag opzijzetten op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Volgens de Rijksoverheid sparen VvE’s te weinig. Dit kan leiden tot achterstallig onderhoud van het complex en verloedering van de buurt. Sinds 2005 zijn VvE’s verplicht een reservefonds te hebben, maar er waren nog geen regels over de hoogte van het fonds.  De overheid gaat niet controleren of een VvE voldoende reserveert – Verenging Eigen Huis heeft zich daarvoor hard gemaakt. Als er onvoldoende gereserveerd wordt, is het aan de leden zelf het bestuur daarop aan te spreken of desnoods naar de rechter te stappen.

Het wetsvoorstel moet ook zorgen dat VvE’s eenvoudiger een lening kunnen aangaan. Elk VvE-lid wordt hoofdelijk aansprakelijk voor zijn deel van de lening. Bij verkoop van het appartement gaat de lening over naar de nieuwe eigenaar. De wet moet in 2017 in werking treden. (Bron; Eigen huis magazine juli/ aug 2016)

Kantoor

Nieuwe organisatieontwikkelingen

Om onze opdrachtgevers en relaties nog beter van dienst te kunnen zodat wij onze kwaliteit optimaal kunnen waarborgen, hebben wij besloten dat Wegkamp vanaf vrijdag 1 mei 2015 verder gaat in twee afzonderlijke bedrijven.

Te weten Wegkamp Vastgoed Beheer (WVB) en Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau (WBA). Het splitsen van de twee takken naar twee bedrijven betekend niet dat er geen samenwerking meer zal bestaan. Beide bedrijven zullen nauw blijven samenwerken om elkaar optimaal te kunnen versterken.

 

Wegkamp Vastgoed Beheer richt zich hierbij voornamelijk op het financieel en technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaren en Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau gaat verder als onafhankelijk bouw- en installatiekundig adviesbureau.

 

Met deze organisatiewijziging zijn wij ervan overtuigd nog beter in te kunnen spelen op de wensen vanuit de markt en onze diensten in een breder perspectief te kunnen aanbieden.

 

Kortom, Wegkamp Vastgoed Beheer staat voor:  kwaliteit voor alles!